Общи условия

I. Предмет

 1. Общите условия на договора за ползване на предоставяните от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД, гр. София, ЕИК 200762764, услуги посредством Електронен сайт www.na2kuki.com уреждат отношенията между ЕМ-СИСТЕМС ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през Електронния сайт www.na2kuki.com услуги. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД организира и провежда различни формати на любителски курсове по плетене. По време на курсовете участниците са обучавани да плетат от и под надзора на един или няколко определени от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД инструктори. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се счита, че е информиран, че услугите, които ЕМ-СИСТЕМС ЕООД предоставя са форма за любителско обучение в областта на плетенето и не е „училище“ или друг вид институция в системата на предучилищното и училищното образование по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не издава и няма задължението да издава каквито и да е документи, които да удостоверяват завършен клас, етап, степен на образование или придобиване на квалификация в областта на плетенето.
 2.  Електронен сайт www.na2kuki.com – сайтът предоставя на Клиентите информация за курсовете по плетене и възможност за тяхното закупуване и заплащане на съответната цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство и на всички общоприети в страната търговски практики.
 3.  Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят правото да посетят курс или курсове по плетене, обявени на електронния сайт www.na2kuki.com.
 4.  Курсове по плетене/ Курсове – любителски курсове по плетене, които се провеждат на съответния адрес, дата или дати и в посочените часове, както е упоменато изрично в информацията към всеки Курс, публикувана на електронния сайт www.na2kuki.com.
 5.  Общи условия – настоящите Общи условия представляват договор между ЕМ-СИСТЕМС ЕООД и Клиента за покупко-продажбата на правото да присъства на курсовете по плетене, предлагани от електронния сайт www.na2kuki.com.
 6. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на онлайн магазина. Страни по договора са ЕМ-СИСТЕМС ЕООД, от една страна, и Клиента, от друга страна. С поръчката и заплащането на курс Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в оелектронния сайт www.na2kuki.com, дори да не е закупил правото да посети курс по плетене, представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

II. Участие в Курс по плетене

 1. Достъпът до електронния сайт www.na2kuki.com е свободен и за закупуване на правото за участие в курсове по плетене не се изисква регистрация на сайта.
 2. Към всеки Курс по плетене, публикуван на електронния сайт www.na2kuki.com, е посочена форма за Резервация в Курса. С попълването и изпращането на данните в тази форма се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.
 3. С изпращане на формата за Резервация Клиентът декларира и гарантира, че използва своята действителна самоличност и данни при резервацията, съответно че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице.
 4. Резервацията на места за Курс по плетене се извършва чрез попълване и изпращане на форма за Резервация към съответния курс, която изисква въвеждане на данни за клиента, включително име и фамилия, телефон и email.
 5. Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация във формата за Резервация. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при Резервацията.
 6. Клиентът се задължава да уведоми ЕМ-СИСТЕМС ЕООД при всяка промяна в данните, които е предоставил на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД, като в противен случай ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност всякакви допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи, претърпени от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД във връзка с неверни или неактуални данни.
 7. Малолетно или непълнолетно лице се допуска до участие в Курс по плетене само, ако е записано за участие от родител, упражняващ родителските права, настойник или попечител, който е резервирал неговото място по реда на настоящите общи условия. В допълнение, родителят/настойникът/попечителят декларира своето съгласие за участие на малолетното или непълнолетното лице в курса чрез приемане на Декларация-съгласие (Приложение №1 от настоящите Общи условия). Декларацията се предоставя попълнена от родителя/настойника/попечителя на място на адреса за провеждане на курса. При записване на малолетно/непълнолетно лице за участие в курс родителят/настойникът/попечителят декларира, че е запознал лицето с Инструкциите и се задължава то да ги спазва. Родителят/настойникът/попечителят отговаря за всички вреди, които са причинени на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД или трети лица поради неспазване от малолетното или непълно лице на Инструкциите. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не отговаря за претърпени от малолетното/ непълнолетното лице при участие в курсовете вреди, освен ако същите са причинени от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.
 8. Достъп до съответния кулинарен курс имат само съответните инструктори, определени от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД, и записаните за курса лица. Външни лица (вкл. родители, придружители, приятели и др. под.) не се допускат, освен ако изрично не е уговорено друго.
 9. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД полага грижи курсовете, които организира, да бъдат провеждани в съответствие с общоприетите изисквания и стандарти за безопасност. Въпреки това, ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не гарантира, че при провеждане на курсовете няма да настъпят вреди за Потребителя. С приемането на тези Условия за ползване Потребителят декларира, че участието в курсовете ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а Страните се съгласяват, че ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не отговаря за претърпени от Потребителя при участие в курсовете вреди, освен ако същите са причинени от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за претърпени от Потребителя при участието му в курс по плетене вреди, настъпили в резултат на неизпъление от негова страна, на което и да е от задълженията му предвидени в Инструкциите.

III. Закупуване на право за участие в Курс по плетене

 1. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД публикува в електронния сайт www.na2kuki.com описание на основните характеристики на всеки курс, продажната цена с включен данък добавена стойност, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила (ако е приложимо).
 2. Публикуването на основните характеристики и на цената на курсовете на електронния сайт www.na2kuki.com е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в т. 16.1 -16.5 начин.
 3. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД си запазва правото да променя по всяко време посочените в електронния сайт www.na2kuki.com цени на курсовете, освен ако изрично не е посочил, че продажната цена на определен курс/услуга ще бъде валидна за определен срок.
 4. Подаването на заявка за покупка от Потребителя се осъществява чрез попълването и изпращането на форма за Резервация към съответен Курс публикувана на електронния сайт www.na2kuki.com.
 5. Заявката за покупка на право за участие в курс от електронния сайт www.na2kuki.com се счита за извършена с натискане на виртуалния бутон „ИЗПРАТИ“. До този момент Потребителят има възможност да преглежда и променя заявените от него дата и начален час на курса, брой места в резервацията, имена, телефон и email за контакт. При посочени непълен, неверен или грешен email и/или телефонен номер при изпращане на Резервацията, се счита, че за ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
 6. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличните свободни места в курса и потвърждаване на възможността за предоставяне на правото за участие в курса от страна на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД.
 7. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД потвърждава получаването на заявката за покупка чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя email незабавно след получаването й, като посочва изрично дали заявените от потребителя мета в съответния курс са налични и могат да бъдат заплатени от потребителя.
 8. След проверка на наличността на заявения брой места към съоветния курс, ЕМ-СИСТЕМС ЕООД потвърждава валидността на заявката като изпраща съобщение, в което посочва данни за извършване на плащането, в това число, банкова сметка, обща сума без и с ДДС за плащане, както и срок за получаване на сумата.
 9. Индивидуалният договор за покупка на право за участие в курс с Потребителя се счита за сключен от момента на получаване на съобщението по точка 8.

IV. Цени и начин на плащане

 1. Всички цени на курсовете са в лева.
 2. Цените са актуални към датата на поръчката.
 3. С изпращане на формата за Резервация към даден курс Потребителят се задължава да заплати пълната цена на курса.
 4. Курс може да бъде поръчан и заплатен само преди започването му. След започването на курса, Потребителят не може да го поръча, плати и посети.
 5. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Потребителя. Потребителят се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че ЕМ-СИСТЕМС ЕООД да получи пълният размер на цената на поръчаните курсове.
 6. Ако Потребителят желае да получи фактура за заплатените суми, той трябва да заяви ирзрично това чрез формата за Резервация на електронния сайт www.na2kuki.comи  да предостави данни за попълването и издаването на фактурата. Клиентът се сългасява, че ще получи електронна фактура на адреса за електронна поща, който е посочил за кореспонденция.
 7. Клиентът не става собственик на курса или на отделни негови елементи, а получава правото да го посети на определената дата и час, които са упоменати към всеки Курс.
 8. Заплащането на курсовете се извършва единствено по банков път.
 9. Потребителят заплаща продажната цена на закупените от него места в даден курс в срок до 2 работни дни от потвърждаване наличността на заявените от него места от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД.

V. Права и задължения на страните

 1. Потребителят разбира и се съгласява, че ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има правото да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 2. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа по време на Курс, да забрани посещението му от Потребителя без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
 3. Потребителят разбира и се съгласява, че ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право да преустанови достъпа на Клиента до даден Курс,  без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Потребителят нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупените от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД места за дадения Курс, като в този случай ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за вреди.
 4.  Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети ЕМ-СИСТЕМС ЕООД за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на клиента.
 5.  Характеристиките или цените на продуктите в електронния сайт www.na2kuki.com могат да бъдат променени от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на даден Курс, този Курс се заплаща от Потребителя по реалната му цена, определена от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД към момента на поръчката.
 6.  Във всички случаи отговорността на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД към Потребителя се ограничава до размера на сумата, заплатена от Потребителя за дадена услуга.
 7. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за прекъснат достъп до електронния сайт www.na2kuki.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка на курсове, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

VI. Рекламации

 1. Потребителят, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, когато ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не му е предоставила за посещение курса, за който Потребителят е заплатил, или предоставения курс не може да бъде посетен от Потребителя по причини, за които ЕМ-СИСТЕМС ЕООД отговаря.
 2. Когато на Потребителя е предоставен за посещение курс, различен по вид от заплатения, или предоставения курс не може да бъде посетен от Потребител по причини, за които ЕМ-СИСТЕМС ЕООД отговаря, в срок до един месец от получаване на рекламацията ЕМ-СИСТЕМС ЕООД ще предостави на Потребителя възможност да посети курс, който отговаря на  направената от Потребителя резервация.
 3. Потребителят разбира и се съгласява, че се е запознал предварително със съдържанието, структурата, участниците и вида на курсовете, поради което тези елементи не могат да бъдат основание за рекламация.
 4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД , включително като се изпрати по email, куриер или чрез пощенска пратка.
 5. При предявяване на рекламация Потребителят трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага документите, на които се основава претенцията:
  • документ за плащане;
  • документи, установяващи несъответствието на стоката/услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията.

  Рекламациите се правят/изпращат на адреса на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД: гр. София, 1330 Разсадника – Коньовица 23 В или на info@na2kuki.com

 6. Потребителят не може да направи рекламация, ако не бъдат предадени предвидените документи.
 7. Потребителят няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките/услугите с договора се дължи на действия или бездействия на Потребителя.

VII. Отказ на Потребителя

 1. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД уведомява потребителите, че по смисъла на чл. 50 от ЗЗП потребителят има право на общо основание да се откаже от договора от разстояние в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора (резервация на курса).
 2. Потребителят декларира изричното си съгласие и према, че след започване на курса губи правото си на отказ, независимо дали самият Потребител е присъствал на част от него.
 3. Преди започване на курса Потребителят, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни, считано от поръчката на курса. Отказът се извършва чрез изпращане на съобщение на email info@na2kuki.com.
 4. Срокът за отказ е 14 дни от датата на резервация на курса.
 5. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми ЕМ-СИСТЕМС ЕООД за неговото име, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление.
 6. Ако Потребителят се откаже от настоящия договор преди започване на курс, ЕМ-СИСТЕМС ЕООД ще възстанови плащанията, получени от Потребителя за закупения курс.
 7. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД ще извърши възстановяването, като използва банков превод към сметка, предоставена на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД от Потребителя, като евентуални разходи за входящия превод или загуби от обменния курс, както и комисионни начислени от банката ползвана от клиента  върху клиента, се поемат от самия Потребител.
 8.  Ако Потребителят се откаже от настоящия договор след започване на курс, ЕМ-СИСТЕМС ЕООД няма да възстанови плащанията, получени от Потребителя за закупения курс. Потребителят няма право да претендира каквито и да е неустойки или обезщетения, възстановяване на цялата или част от сумата.
 9. Тежестта на доказване за надлежно упражняване правото на отказ от договора се носи от Потребителя.

VIII. Отказ на доставка

 1. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право да откаже да предостави на Потребителя достъп до поръчан курс, в случай, че Потребителят извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Потребителя противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на курса противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Потребителя , ако последният е предоставил валидни координати. В този случай ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
 2. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право да откаже предоставянето на поръчани курсове, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
 • Информацията, предоставена от Потребителят е непълна или невярна;
 • Действията на Потребителят могат да увредят ЕМ-СИСТЕМС ЕООД;
 • Потребителят не е заплатил пълния размер на цената на курса, закупен от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД.

IX. Защита на личните данни

 1. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, ЕМ-СИСТЕМС ЕООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите във формата за Резервация.
 3. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.na2kuki.com.
 4. Във всеки момент, ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на Резервацията обстоятелства и лични данни.

X. Авторски права и други права на интелектуална собственост

 1. Цялото съдържание на онлайн сайта www.na2kuki.com, включително всички публикувани видео материали, текстове, изображения, снимки, статии, програмен код, марки, лога и т.н. са със запазени авторски права. Те принадлежат на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2. Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин видео уроците, текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн сайта.
 3. Потребителят няма право на достъп до програмния код на онлайн сайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промени във видео материали или програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД.
 4. В случай на неизпълнение на горните условия, ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на онлайн сайта от Потребителя без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя .
 5. Търговската марка na2kuki и домейните с това наименование са собственост на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД е забранено и се наказва според закона.
 6. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на ЕМ-СИСТЕМС ЕООД са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн сайта и/или имат профил, като при нарушение ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XI. Изменения на онлайн сайта www.na2kuki.com

 1. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн сайта, както и на формата и съдържанието на предоставяните курсове/услуги.
 2. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД има право временно или за постоянно да преустанови предлаганите курсове/услуги.
 3. В тези случаи ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителите.

XII. Комуникация

 1. С попълването на данните и координати за връзка във формата за Резервация Потребителят дава изричното си съгласие ЕМ-СИСТЕМС ЕООД да ползва всички технически средства за комуникация с потребителя, за които потребителят е посочил координати за връзка.
 2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Потребителя не задължава ЕМ-СИСТЕМС ЕООД да осъществи контакт с него.

XI. Изменение и на Общите условия

 1. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до потребителите. Новите Общи условия се публикуват на сайта www.na2kuki.com.
 2. Потребителят носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД няма задължение да уведомява Потребителя за промяната освен да ги публикува на сайта www.na2kuki.com.
 3.  Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени резервации.
 4. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата www.na2kuki.com, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от ЕМ-СИСТЕМС ЕООД.

XII. Прекратяване

1. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с ЕМ-СИСТЕМС ЕООД се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XIII. Непреодолима сила и други условия

 1. ЕМ-СИСТЕМС ЕООД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.
 2. ЕМ-СИСТЕМС ЕООДне носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.
 3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 5. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
 6. Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители на na2kuki.com