Разчитане на схеми и модели при плетене на една кука

септември 10, 2018

Пробвали ли сте да търсите готови схеми и модели в интернет? Сигурно сте забелязали, че те се описват или като инструкции под формата на текст, който разказва подробно или със съкращения как се плете всеки ред, или като схема, която представлява графика, съставена от символи и знаци.

А изглеждат ли ви всички тези странни съкращения и символи като таен код, който няма как да разгадаете? Ако отговорът ви е „да“ и досега не сте успели да дешифрирате нито една от тях или сте започвали да плетете и нищо не се е получавало, то значи сте попаднали на точното място. Ще се опитам съвсем кратко и ясно да представя най-често срещаните съкращения и символи използвани в инструкциите за плетене на една кука. След това ще можете да разчитате всеки готов модел, независимо дали е схема (графика със символи и знаци) или е описан с текст и съкращения.

Разчитане на схеми (графики) представени със символи

Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по един, точно определен начин.

Този вид схеми винаги се представят гледани от лицевата страна на плетката.

На диаграмите обикновено има и цифри, които представляват поредността на редовете, започвайки от основата на плетивото към неговия край или от центъра към периферията, когато става дума за окръжност. Номерата се редуват от ляво и дясно при случаите, когато плетката ще се обръща на лицева и опакова страна за всеки ред. Така те указват и посоката (началото) на плетене за всеки ред.

Макар понякога да се срещат леки разминавания при различните дизайнери, в таблицата по-долу са изброени стандартните символи използвани в схемите за плетене на една кука.

Основни символи

Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
Начална бримка (подвижен възел) нб За начало на плетката Краят на конеца се хваща с едната ръка и конецът се усуква веднъж около показалеца на другата ръка. Куката се промушва през образувалата се халка в посока от върха на пръста към китката и с нея се захваща свободния край на конеца. така захванатият край на конеца се прекарва през халката, за да се образува бримка, която се стяга с двата края на конеца.
Въздушна бримка (синджир бримка) вб За започване на плетка Плете се от началната бримка (подвижния възел).
Конецът се намята на куката и се издърпва се през началната бримка, която се намира на куката, като по този начин се получава първата въздушна бримка. Пак се намята конецът на куката, издърпва се през първата бримка, която се намира на куката, като по този начин се получава втора бримка над първата. Продължава се по същия начин, докато се получи желаната дължина на синджира изплетен от въздушните бримки.
Залепена бримка зб За придвижване от една бримка в друга; за завършване на ред при плетене в кръг Боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се прекарва през бримката на синджира или плетката и през бримката, която е на куката.
Нисък пълнеж (стълб/пълнеж без наметка) нп За плетене на стегнати и по-плътни плетки; за изгработка на изграчки и аксесоари Боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Получават се две бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през двете бримки на куката едновремено.
Полупълнеж пп За плетене на бебешки дрешки; плетивата са стегнати като изплетените с нисък пълнеж, но се усещат по-меки Намята се, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през трите бримки на куката едновремено.
Висок пълнеж с 1 наметка
(стълб с 1 наметка)
вп1н За по-отворени плетки с високи редове; с тази бримка са плете бързо; за дрехи и аксесоари, може би най-използваната бримка Намята се, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се две бримки на куката. Намята се още веднъж и конецът се изтегля и през останалите две бримки на куката.
Висок пълнеж с 2 наметки
(стълб с 2 наметки)
вп2н Една идея по-висока бримка от тази с една наметка; често се използва в т.нар. дантелени плетки Намята се два пъти, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Намята се още веднъж и конецът се изтегля през следващите две бримки. Продължава се по същия начин, докато остане само една бримка.
Висок пълнеж с 3 наметки
(стълб с 3 наметки)
вп3н Още по-висока бримка; използва се по-рядко за постигане на специфичен ефект Намята се три пъти, боде се в бримката на синджира или плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Намята се още веднъж и конецът се изтегля през следващите две бримки. Продължава се по същия начин, докато остане само една бримка.

Символи за свиване на бримки

Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
Свиване на две бримки нисък пълнеж св2нп За оформяне на свивка в ред изплетен с нисък пълнеж – от две бримки се получава една Боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Боде се и в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през трите бримки на куката едновремено.
Свиване на три бримки нисък пълнеж св3нп За оформяне на по-силно изразена свивка в ред изплетен с нисък пълнеж – от три бримки се получава една Боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Боде се в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Боде се и в следващата (трета) бримка от плетката. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през четирите бримки на куката едновремено.
Свиване на две бримки полупълнеж св2пп За оформяне на свивка в ред изплетен с полупълнеж – от две бримки се получава една Намята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Отново се намята и се боде в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Получават се пет бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през петте бримки на куката едновремено.
Свиване на три бримки полупълнеж св3пп За оформяне на по-силно изразена свивка в ред изплетен с полупълнеж – от три бримки се получава една Намята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля само през нея. Отново се намята и се боде в следващата бримка (втора) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Трети път се намята и се боде в следващата бримка (трета) от плетката, конецът отново се захваща и се изтегля само през нея. Получават се седем бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля и през седемте бримки на куката едновремено.
Свиване на две бримки висок пълнеж с 1 наметка св2вп1н За оформяне на свивка в ред изплетен с висок пълнеж с 1 наметка – от две бримки се получава една Намята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се две бримки на куката. Намята се още веднъж и се боде в следващата (втора) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през трите бримки на куката едновремено.
Свиване на три бримки висок пълнеж с 1 наметка св3вп1н За оформяне на по-силно изразена свивка в ред изплетен с висок пълнеж с 1 наметка – от три бримки се получава една Намята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се две бримки на куката. Намята се още веднъж и се боде в следващата (втора) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се три бримки на куката. Намята се и още веднъж и се боде в следващата (трета) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля пак само през първите две бримки на куката. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през четирите бримки на куката едновремено.
Свиване на четири бримки висок пълнеж с 1 наметка св4вп1н  За оформяне на още по-силно изразена свивка в ред изплетен с висок пълнеж с 1 наметка – от четири бримки се получава една Намята се, боде се в бримка от плетката, конецът се захваща и се изтегля. Получават се три бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се две бримки на куката. Намята се още веднъж и се боде в следващата (втора) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля през първите две бримки на куката. Получават се три бримки на куката. Намята се и още веднъж и се боде в следващата (трета) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля пак само през първите две бримки на куката. Намята се и още веднъж и се боде в следващата (четвърта) бримка от плетката. Намята се и конецът се изтегля пак само през първите две бримки на куката.Получават се пет бримки на куката. Намята се и конецът се изтегля през петте бримки на куката едновремено.

Символи за наддаване на бримки

Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
Наддаване с една бримка нисък пълнеж 2нп от 1 бр За увеличаване броя на бримките на реда с една Изплитат се две бримки нисък пълнеж в една и съща бримка.
Наддаване с една бримка полупълнеж 2пп от 1 бр За увеличаване броя на бримките на реда с една Изплитат се две бримки полупълнеж в една и съща бримка.
Наддаване с една бримка висок пълнеж с една наметка 2вп1н от 1 бр За увеличаване броя на бримките на реда с една Изплитат се две бримки висок пълнеж с една наметка в една и съща бримка.
Наддаване с две бримки висок пълнеж с една наметка 3вп1н от 1 бр За увеличаване броя на бримките на реда с две или за оформяне на т.нар. мида, лимба или ветрило Изплитат се три бримки висок пълнеж с една наметка в една и съща бримка.
Изплитане на три високи пълнежа с една наметка в едно пространство или дъга 3вп1н в 1 дъга За оформяне на т.нар. мида, ветрило или лимба Изплитат се три бримки висок пълнеж с една наметка в едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки.
Изплитане на четири високи пълнежа с една наметка в една бримка 4вп1н в 1 дъга За оформяне на т.нар. мида, ветрило или лимба Изплитат се четири бримки висок пълнеж с една наметка в една бримка.
Изплитане на пет високи пълнежа с една наметка в една бримка 5вп1н в 1 дъга За оформяне на т.нар. мида, ветрило или лимба Изплитат се пет бримки висок пълнеж с една наметка в едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки.
Изплитане на четири високи пълнежа с една наметка в една бримка, разделени по средата с въздушна бримка 2вп1н + 1вб + 2вп1н в 1 дъга За оформяне на т.нар. мотив Изплитат се две бримки висок пълнеж с една наметка в една бримка, едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки; изплита се една въздушна бримка; изплитат се още две бримки висок пълнеж с една наметка на същото място.
Изплитане на шест високи пълнежа с една наметка в една бримка, разделени по средата с две въздушни бримка 3вп1н + 1вб + 3вп1н в 1 дъга За оформяне на т.нар. мотив Изплитат се три бримки висок пълнеж с една наметка в една бримка, едно и също пространство между две бримки или в една и съща дъга образувана от няколко въздушни бримки между две бримки; изплитат се две въздушни бримки; изплитат се още три бримки висок пълнеж с една наметка на същото място.

Специални символи

Символ Значение Съкращение Приложение Изплитане
Плете се само в задната част на бримката з.част За получаване на релеф или при специални плетки Плете се само в задната част на бримката.
Плете се само в предната част на бримката п.част За получаване на релеф или при специални плетки Плете се само в задната част на бримката.
Рачешка стъпка рач.ст. За ефектно завършване на плетиво. Получава се обемен и красив ръб. Плете се нисък пълнеж, но от ляво надясно, т.е. след като се изплете първия нисък пълнеж, за следващия се боде в бримката отдясно, а не отляво, както по принцип е движението при плетене на една кука.
Пико пико За ефектно завършване на плетиво или за по-специални плетки. Изплитат се три въздушни бримки и първата се прави залепена бримка в първата от трите. Получава се малка пъпчица.
Отворено пико отв.пико За ефектно завършване на плетиво или за по-специални плетки. Изплитат се три въздушни бримки и се  продълава със следващата бримка по схемата без да се прави залепена бримка, като при обикновното пико.
Нисък пълнеж изплетен отпред в стълба на долния ред нп изпл. отпр. За оформяне на релефни или еластични плетки. Плете се нисък пълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и пред плетивото.
Нисък пълнеж изплетен отпред в стълба на долния ред нп изпл. отз. За оформяне на релефни или еластични плетки. Плете се нисък пълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и зад плетивото.
Полупълнеж изплетен отпред в стълба на долния ред пп изпл. отпр. За оформяне на релефни или еластични плетки. Плете се полупълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и пред плетивото.
Полупълнеж изплетен отпред в стълба на долния ред пп изпл. отз. За оформяне на релефни или еластични плетки. Плете се полупълнеж, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и зад плетивото.
Висок пълнеж с една наметка изплетен отпред в стълба на долния ред вп1н изпл. отпр. За оформяне на релефни или еластични плетки. Плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и пред плетивото.
Висок пълнеж с една наметка изплетен отпред в стълба на долния ред вп1н изпл. отз. За оформяне на релефни или еластични плетки. Плете се висок пълнеж с една наметка, но вместо да се боде в бримката, се боде в нейния стълб, като посоката е отдясно наляво и зад плетивото.
Кюлче кюлче За оформяне на много ефектни и релефни плетки. силно текстуриран и отличен за декоративни детайли. Плете се по същия начин като нисък пълнеж, с тази разлика, че след преди да промушим куката през бримката, в която ще плетем, конецът се усуква 10 пъти около най-широката част на куката. След това намятаме и изплитаме през всички бримки.
Два високи пълнежа с една наметка изплетени в една бримка 2вп1н в 1 бр. изпл. като един За постигане на релеф. Намята се, боде се в бримката, намята се пак и се изтегля конеца. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се две бримки на куката. Намята се и се боде в същата бримка. Пак се намята и конеца се изтегля. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се три бримки на куката. Намята се и конеца се изтегля през трите бримки едновремено. Получава се една бримка на куката.
Три високи пълнежа с една наметка изплетени в една бримка 3вп1н в 1 бр. изпл. като един За постигане на релеф. Намята се, боде се в бримката, намята се пак и се изтегля конеца. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се две бримки на куката. Намята се и се боде в същата бримка. Пак се намята и конеца се изтегля. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се три бримки на куката. Намята се и се боде в същата бримка. Пак се намята и конеца се изтегля. Намята се и се изплитат само първите две бримки. Получават се четири бримки на куката. Намята се и конеца се изтегля през четирите бримки едновремено. Получава се една бримка на куката.
Бобче бобче За постигане на релеф. По същия начин като при плетенето на два или три високи пълнежа с една наметка изплетени в една бримка, само че се правят 5 високи пълнежа в същата бримка и се изплитат като един.
Топче топче За постигане на релеф. Намята се, боде се в бримката, намята се пак и се изтегля конеца. Това се повтаря още 2 пъти. Намята се и се изплитат всички бримки на куката едновремено. Остава една бримка на куката. Освен с три последователни намятане, промушване, пак намятане и изтеляне на конеца, топчетата могат да бъдат и с 4 или 5 повторения. След това всички се завършват с едно последно намятане и изплитане на всички бримки от куката едновремено.

или

Пуканка пуканка За постигане на релеф. Пуканките се правят като 4 или 5 високи пълнежа с една наметка се изплитат в една бримка. След това куката се освобождава, промушва се в първия висок пълнеж от пуканката, с нея се захваща последната бримка, която стои свободна и се промушва през последната, която е на куката в този момент. Получава се една бримка на куката и много силно изразе релеф.
Кръстосани два високи пълнежа с една наметка кръст. 2вп1н За имитация на плетениците при плетене на две игли Плетат се два високи пълнежа с една наметка, като разликата е, че първо се прескача една бримка и се плете в следващата. След това се плете в прескочената бримка.
Кръстосани два високи пълнежа с две наметки кръст. 2вп2н За имитация на плетениците при плетене на две игли Плетат се два високи пълнежа с две наметки, като разликата е, че първо се прескача една бримка и се плете в следващата. След това се плете в прескочената бримка.
Кръстосани три високи пълнежа с две наметки наляво кръст. 2вп1н с 2н наляво За имитация на плетениците при плетене на две игли Плетат се три високи пълнежа с една наметка, като разликата е, че първо се прескачат две бримка и се плете в следващата. След това се плетат една по една и прескочените бримки.
Кръстосани три високи пълнежа с една наметка наляво кръст. 2вп1н с 1н наляво За имитация на плетениците при плетене на две игли Плетат се два високи пълнежа с една наметка, като разликата е, че първо се прескача една бримка и се плете в следващите две. След това се плете в прескочената бримка.

Разчитане на модели с инструкции и съкращения

Доста често моделите на плетива се описват ред по ред с думи, а не с диаграми. В тези случаи се използват съкращения, за да се спести от няколко пъти по-голям обем от текст, който да трябва да се изчете и следва след това, а също така и да се избегне объркването, което би настанало, ако всяко движение в една плетка се описва дума по дума.

Има такъв набор от съкращения на доста езици, но тъй като аз ползвам английски и в английските сайтове за безплатни схеми има безброй много модели, мисля, че списъкът по-долу ще бъде полезен.

Английски език Български език
Съкращение Значение Съкращение Значение
approx approximately прибл. приблизително
beg begin/beginning нач. започване/начало
bet between между между
bl back loop з.част задна част на бримката
bo bobble бобче бобче
bp back post изпл. отз. стълб изплетен отзад
bpdc back post double crochet вп1н изпл. отз. висок пълнеж с една наметка, изплетен отзад в стълба на долния ред
bpsc back post single crochet нп изпл. отз. нисък пълнеж, изплетен отзад в стълба на долния ред
ch chain вб/синдж. въздушна (синджир) бримка
ch-… space between stitches, e.g. ch-1 space дъга дъга образувана … на брой въздушни бримки
cl cluster клъстър клъстър
cont continue прод. продължете
dc double crochet вп1н висок пълнеж с 1 наметка
dc2tog double crochet 2 stitches together 2 вп1н изпл. заедно 2 високи пълнежа с 1 наметка, изплетени заедно
dec decrease нам. намаляване, стесняване
fl front loop пр. част предна част на бримката
foll follow следв. следвайте
fp front post изпл. отпр. стълб изплетен отпред
fpdc front post double crochet вп1н изпл. отпр. висок пълнеж с една наметка, изплетен отпред в стълба на долния ред
fpsc front post single crochet нп изпл. отпр. нисък пълнеж, изплетен отпред в стълба на долния ред
hdc half double crochet пп полупълнеж
inc increase доб. увеличаване, добавяне
lp loop горната част от бримката, в която нормално се вкарва куката, за да се изплете
mc main color основен цвят
opp opposite обр. обратно/обратна страна
p picot пико пико
patt pattern сх. схема/модел
pc popcorn пуканка пуканка
pm place maker п.марк. поставете маркер
prev previous пред. предишен
puff puff stitch топче топче
rem remaining ост. оставащ/и
rep repeat повт. повтаряне
rev sc reverse single crochet рач. ст. рачешка стъпка
rnd round ред ред (при плетене в кръг)
rs right side лиц. лицева страна
sc single crochet нп нисък пълнеж
sc2tog single crochet 2 stittches together 2 нп изпл. заед. два ниски пълнежа, изплетени заедно
sk skip преск. прескачане
sl st slip stitch зб залепена бримка
sp space разст. разстояние
st stitch бр. бримка
tbl through back loop през з.част на бр. през задната част на бримката
tch turning chain кр.бр. крайна бримка на реда
tfl trhough front loop през пр.ч. на бр. през предната част на бримката
tog together заед. заедно
tr tripple crochet вп2н висок пълнеж с 2 наметки
ws wrong side оп. опакова страна
yo yarn over нам. намятане, наметка
[..] work instructions in brackets as many times as directed [..] инструкциите в скобите се повтарят, колкото пъти е указано
*…* work instructions in brackets as many times as directed *…* инструкциите между звездичките се повтарят, колкото пъти е указано

С течение на времето и натрупания опит, човек интуитивно започва да разбира всички схеми, символи и съкращения. А дотогава, ако се спрете на модел, описан с думи или показан с диаграма, потърсете и легендата към него. Там всеки дизайнер посочва какви символи и съкращения е използвал и с какво значение.

Приятно плетене!